• Home
  • /
  • Наказателно право

Наказателно право

Уважаеми клиенти,

Дългогодишната ми адвокатска практика е насочена към обслужване на клиенти в областта на наказателното право. Оказвам правна помощ и наказателноправна защита на обвиняеми и заподозрени по наказателни дела – сключване на споразумения с прокуратурата, защита при вземане на мерки за неотклонение, защита при привличане на обвиняем и адвокатска защита в досъдебни и съдебни наказателни производства

Адвокат наказателно право

Предлагам правни консултации и наказателноправна защита относно:
Наказателноправните норми. Действие на наказателноправните норми по отношение на лицата и във времето.
Наказателноотговорни лица. Субект на престъплението. Вменяемост и невменяемост.
Субективната страна на престъплението.
Стадии на умишленото престъпление.
Съучастие в престъпление.
Множество престъпления и усложнена престъпна дейност.
Съвкупност от престъпления и рецидив.
Наказателна отговорност и наказание.
Принципи за определяне на наказанието.
Освобождаване от изтърпяване на наложеното наказание.
Погасяване на наказателното преследване и на наложеното наказание.
Престъпления против Република България.
Престъпления против телесната неприкосновеност на човека. Престъпления против живота.
Престъпления против здравето.
Престъпления против свободата на човека. Престъпления против честта, достойнството и доброто име.
Престъпления против половата неприкосновеност на човека и против половата нравственост.
Престъпления против правата на гражданите.
Престъпления против собствеността.
Присвоявания. Обсебване и длъжностно присвояване.
Измама и документна измама.
Изнудване. Злоупотреба с доверие, отношение към измамата.
Вещно укривателство. Унищожаване и повреждане на чужди вещи.
Престъпления против стопанството. Общи стопански престъпления и престъпления против кредиторите. Престъпления в отделните стопански отрасли. Престъпления против паричната и кредитната система.
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система.
Адвокатските хонорари се изчисляват съгласно НАРЕДБА №1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Leave Your Comment Here