• Home
  • /
  • Articles posted by:
  • mgmt_rrn

Административно право

Aдминистративно право Предлагам правни консултации и процесуално представителство по спорове относно: Административни актове. Административна принуда. Административнонаказателна отговорност. Условия за редовно действие на административни актове. Възобновяване на производства по издаване на административни актове. Недействителност на административните актове. Отговорност на държавата и общините за вреди от незаконосъобразни актове и действия на администрацията. Издаване на индивидуални административни актове. […]

Облигационно право

Адвокат облигационно право и събиране на вземания Предоставям правни консултации и процесуално представителство относно: Договори – видове, сключване, изменение, допълнение и прекратяване. Права и задължение на страните по договорите Обезпечаване на договорите – поръчителство, ипотека, залог Неизпълнение на задълженията произтичащи от договора (виновно или невиновно) – последици Разваляне на двустранни договори Вреди и обезщетения Договорна […]

Семейно и наследствено право

Адвокат семейно и наследствено право. Правни консултации и процесуално представителство относно: Развод по взаимно съгласие или по исков ред. Настойничество и попечителство. Наследяване по закон или заявещание както и всички свързани с наследяването взаимоотношения. Искове за установяване на произход или оспорване на произход. Извършване на припознаване, форма и оспорване на припознаването. Осиновяване – пълно и […]

Вещно право

Адвокат Вещно право Правни консултации и процесуално представителство по спорове относно: Право на собственост – видове, ограничения и защита Съсобственост – възникване, отношение между съсобствениците относно общата вещ, прекратяване на съсобствеността Ограничени вещни права, право на строеж, право на надстрояване и пристрояване, сервитути Актове за недвижими имоти – вписване в имотен регистър, отказ от вписване, […]

Трудово право

Адвокат трудово право Правни консултации и процесуално представителство по спорове относно: Трудово правоотношение – възникване, съдържание и прекратяване Условия свързани с полагането на труда – възнаграждения, обезщетения, работно време, почивки, отпуски, извънреден труд Дисциплинарна отговорност – назакзания, ред за налагането им, освобождаване от отговорност Защита при уволнение – предварителна закрила и защита по исков ред […]

Данъчно право

Адвокат данъчно право Данъчно-правни консултации и процесуално представителство по спорове относно: Данъчни задължения – изпълнение, изпълнение, гаранции, обезпечителни мерки, принудително изпълнение. Данъчна амнистия, опрощаване на данъци, прихващане. Погасителна давност за задължения, отписване Адвокатските хонорари се изчисляват съгласно НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Застрахователно право

Адвокат застрахователно право   Предлагам консултации и процесуално представителство относно: Застрахователени договори – сключване, форма, права и задължение на страните изменение и прекратяване. Застрахователно правоотношение –  свързаните с него права и задължения, застрахователни премии и рискове, застрахователни обезщетения. Встъпване правата на застрахования Адвокатските хонорари се изчисляват съгласно НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните […]

Гражданско право

Адвокат гражданско право Осъществявам правни консултации и процесуално представителство относно: Субективни права ( имуществени, неимуществени ) и право на иск Злоупотреба с право Защита на субективните права при условията на самозащита, неизбежна отбрана, крайна необходимост Правоспособност и дееспособност на физическите лица. Видове запрещения и процедурите свързани с тях ( поставяне под запрещение, вдигане на запрещението […]

Гражданско процесуално право

Граждански процес Извършвам следните услуги: Процесуално представителство пред съда – първа въззивна и касационна инстанция включително и обжалване Посредничество и консултиране в връзка с извънсъдебно уреждане на спорове и свързаните с това преговори. Представителство в производства за обезпечаване на бъдещи и предявени искове. Представителство в охранителни, регистърни и изпълнителни производства включително защита срещу принудително изпълнение. […]

Наказателно право

Адвокат наказателно право Предлагам правни консултации и наказателноправна защита относно: Наказателна отговорност, наказание, действие на наказателноправните норми по време и спрямо лицата Наказателноотговорни лица, субект на престъплението, вменяемост и невменяемост. Различни видове престъпления (на обвинените или на пострадалите ) Принципи за определяне на наказанието. Съучастие в престъпление. Освобождаване от изтърпяване на наложеното наказание. Погасяване на […]