• Home
  • /
  • Семейно и наследствено право

Семейно и наследствено право

Уважаеми клиенти,

Като специалист в семейно и наследствено право предлагам на вашето внимание правно обслужване в тази област. В своята адвокатска практика натрупах огромен опит и предоставям правна помощ и съдействие при осъществяване на консултации по новия Семен кодекс в сила от 21.12.2010г., при изготвяне на брачни договори, разводи по взаимно съгласие и исков ред, искове за произход, осиновявания на деца, припознаване, приемане, отказ от наследства, делба на наследства, изготвяне на завещания и други. Осъществявам експресни разводи в различни населени места в София област.

Адвокат семейно и наследствено право.

Правни консултации, становища, процесуално и правно представителство по спорове относно:

Искове за установяване на произход.
Произход. Оспорване на бащинство. Припознаване. Форма на припознаването. Оспорване на припознаването.
Осиновяване. Пълно и непълно осиновяване.
Представителство и попечителско съдействие. Ограничаване на родителските права.
Лишаване от родителски права. Издръжка. Иск за присъждане на издръжка. Намаляване и увеличение на издръжката.
Развод по исков ред.
Развод по взаимно съгласие.
Настойничество и попечителство.
Наследяване по закон.
Наследяване по завещание. Способност за разпореждане чрез завещание.
Форма на завещанието. Нотариално завещание.
Възстановяване на запазената част. Намаляване на завещателно разпореждане. Намаляване на дарение.
Отменяване на завещанието. Недействителност на завещанието.
Приемане и отказ от наследство.
Отказ от наследство. Делба на наследство. Видове. Делбена маса. Дялове.
Съдебна делба. Фази на съдебната делба.
Адвокатските хонорари се изчисляват съгласно НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения

Leave Your Comment Here