• Home
 • /
 • Семейно и наследствено право

Семейно и наследствено право

Адвокат семейно и наследствено право.

Правни консултации и процесуално представителство относно:

 • Развод по взаимно съгласие или по исков ред.
 • Настойничество и попечителство.
 • Наследяване по закон или заявещание както и всички свързани с наследяването взаимоотношения.
 • Искове за установяване на произход или оспорване на произход.
 • Извършване на припознаване, форма и оспорване на припознаването.
 • Осиновяване – пълно и непълно.
 • Родителски права – представителство и попечителско съдействие, ограничаване на родителските права.
 • Предоставяне на издръжка – по исков ред или по споразумение.
 • Делба – съдебна и извънсъдебна, включително на наследство и на вещи съпружеска имуществена общност

Адвокатските хонорари се изчисляват съгласно НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения

Leave Your Comment Here