• Home
  • /
  • Облигационно право

Облигационно право

Уважаеми клиенти,

Предлагам на вашето внимание правни услуги в областта на облигационното право. Изготвям различни видове граждански и търговски договори. Предоставям консултации и правна помощ при събиране на вземания и удовлетворяване на интереса на кредиторите. Предварително проучване на имуществото и финансовото състояние на длъжниците. Притежавам огромен опит в сферата на събиране на забавени плащания по договори, фактури, записи на заповед и др. Много често се налага да използвам разнообразни и ефективни способи за събиране на вземания – водене на мотивиращи преговори с длъжника, изготвяне на нотариални покани, светкавични предварителни обезпечителни мерки които да мотивират длъжника за незабавно плащане, издаване на заповеди за незабавно изпълнение, нотариално заверени договори за заем, предявяване на съдебни искове и събиране на вземания в производство по несъстоятелност. Считам, че в настоящата сложна икономическа ситуация притежавам необходимия опит и инструментариум за събиране на всяко вземане.

Адвокат облигационно право и събиране на вземания

Предоставям правни консултации, становища и процесуално представителство относно:
Договори – сключване, изменение, допълнение и прекратяване на договори;
Сключване на договор при условията на Закона за обществените поръчки;
Преддоговорни отношения; Предварителен договор;
Договор в полза на трето лице; Даване вместо изпълнение (datio in solutum);
Прихващане на насрещни задължения (компенсация); Прехвърляне на вземане – цесия;
Изпълнение и неизпълнение на договори; Обективна невъзможност за изпълнение на задължението;
Виновна невъзможност за изпълнение на задължението; Забава на кредитора. Разваляне на двустранни договори;
Обезщетение на вреди – същност и размер на обезщетението;
Договорната отговорност; Неустойка, Задатък;
Общо право на задържане (ретенция). Възражение за неизпълнен договор;
Суброгация, Солидарност; Обезпечения на вземанията;
Отменителен иск; Поръчителство; Ипотека;
Залог; Договор за продажба;
Договор за прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане;
Договор за дарение; Договор за наем; Договор за аренда;
Договор за изработка; Договор за заем;Договор за поръчка;
Договор за възлагане на управление (мениджерски договор); Договор за влог;
Договор за дружество; Водене на чужда работа без поръчка ;
Непозволено увреждане, Неизбежна отбрана и крайна необходимост
Адвокатските хонорари се изчисляват съгласно НАРЕДБА №1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Leave Your Comment Here