• Home
  • /
  • Гражданско процесуално право

Гражданско процесуално право

Уважаеми клиенти,

Притежавам огромен опит и богата практика в гражданския процес. Имам процесуален талант при събиране на доказателства и успешна защита на тезата на клиента в съда. Доказателство за това са стотиците успешно спечелени дела. Моите клиенти са предимно такива, които търсят динамична, гъвкава и успешна процесуална защита по сложни дела. През 2015г. успешно завърших докторантура по граждански процес в СУ „Св. Климент Охридски”. Темата на моята дисертация е „Доказването във въззивното производство на съдебния исков процес”.

Адвокат граждански процес

Процесуално представителство и защита пред съд и арбитраж по различни видове съдебни дела – търговски, граждански, трудови, административни и данъчни. Осъществявам процесуално представителство и защита пред български и международни съдебни институции – Европейския съд по правата на човека, Съдът на Европейския съюз и други международни съдилища и арбитражи. Извършвам следните услуги:

Правно посредничество и консултантска дейност при провеждане на преговори за извънсъдебно уреждане на спорове;
Процесуално представителство пред Арбитраж и съд;
Събиране на доказателства и провеждане на успешна процесуална линия на защита в гражданския процес;
Обезпечително производство за обезпечаване на бъдещи и предявени искове;
Светкавични предварителни обезпечителни мерки за бъдеща реализация на иска – запор, на банкови сметки и движимо имущество, възбрана на недвижими имоти, спиране от движение на МПС и др.
Въззивно и касационно обжалване. Представителство пред въззивна и касационна инстанция.
Осъществяване на охранителни, регистърни и изпълнителни производства пред пред съответните институции;
Образуване на изпълнителни производства за събиране на вземания. Защита срещу принудително изпълнение.
Адвокатските хонорари се изчисляват съгласно НАРЕДБА №1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Leave Your Comment Here