• Home
  • /
  • Гражданско право

Гражданско право

Уважаеми клиенти,

Дългогодишната ми адвокатска практика е насочена към обслужване на клиенти в областта на гражданското право. Предоставям консултации и правна помощ при изготвянето на различни видове граждански договори, защита на субективни граждански права, поставяне под запрещение, попечителство, безвестно отсъствие и др. Притежавам голям опит и специализация в създаването на сдружения с идеална цел.

Адвокат гражданско право

Предлагам правна помощ и представителство в процедурата по регистрация на сдружения с идеална цел и фондации пред съответния окръжен съд. Осъществявам правни консултации, становища и процесуално представителство относно:

Субективни права. Субективно право и право на иск;
Лични неимуществени права. Гражданско-правна защита на личността;
Злоупотреба с право;
Защита на субективните права;
Защита на субективните права: самозащита на правата. Неизбежна отбрана, крайна необходимост, самопомощ;
Правоспособност и Дееспособност на физическите лица;
Видове запрещения, ред за поставяне под запрещение и за вдигане на запрещението;
Настойничество и попечителство. Орган по настойничеството и
Попечителството;
Актове за гражданско състояние. Процедура по издаване. Поправки. Промени;
Безвестно отсъствие и обявяване на смърт;
Юридическо лице. Представителство на юридическите лица;
Юридически лица с нестопанска цел. Сдружения. Фондации. Юридически лица с нестопанска цел в частна и в обществена полза.
Ценни книги.
Правни сделки и Форма на сделките.
Недействителност на сделките. Видове недействителност: нищожност, унищожаемост, частична недействителност, висяща недействителност;
Представителство. Упълномощаване;
Възникване и прекратяване на представителната власт. Преупълномощаване.
Погасителна давност и продължителност на давностните срокове.
Адвокатските хонорари се изчисляват съгласно НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения

Leave Your Comment Here