• Home
 • /
 • Гражданско право

Гражданско право

Адвокат гражданско право

Осъществявам правни консултации и процесуално представителство относно:

 • Субективни права ( имуществени, неимуществени ) и право на иск
 • Злоупотреба с право
 • Защита на субективните права при условията на самозащита, неизбежна отбрана, крайна необходимост
 • Правоспособност и дееспособност на физическите лица. Видове запрещения и процедурите свързани с тях ( поставяне под запрещение, вдигане на запрещението )
 • Настойничество и попечителство – oргани и процедури свързани с тях
 • Издаване на актове за гражданско състояние внасяне на поправки и промени в тях
 • Процедури свързани с безвестно отсъствие и обявяване на смърт
 • Действия по представителство, упълномощаване, преупълномощаване.
 • Недействителност на сделките.
 • Давност (погасителна и придобивна).

Адвокатските хонорари се изчисляват съгласно НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения

Leave Your Comment Here