• Home
  • /
  • Tag:
  • Семейно и наследствено право

Семейно и наследствено право

Адвокат семейно и наследствено право. Правни консултации и процесуално представителство относно: Развод по взаимно съгласие или по исков ред. Настойничество и попечителство. Наследяване по закон или заявещание както и всички свързани с наследяването взаимоотношения. Искове за установяване на произход или оспорване на произход. Извършване на припознаване, форма и оспорване на припознаването. Осиновяване – пълно и […]