• Home
  • /
  • Tag:
  • Вещно право

Вещно право

Адвокат Вещно право Правни консултации и процесуално представителство по спорове относно: Право на собственост – видове, ограничения и защита Съсобственост – възникване, отношение между съсобствениците относно общата вещ, прекратяване на съсобствеността Ограничени вещни права, право на строеж, право на надстрояване и пристрояване, сервитути Актове за недвижими имоти – вписване в имотен регистър, отказ от вписване, […]