• Home
  • /
  • Tag:
  • Административно право

Административно право

Aдминистративно право Предлагам правни консултации и процесуално представителство по спорове относно: Административни актове. Административна принуда. Административнонаказателна отговорност. Условия за редовно действие на административни актове. Възобновяване на производства по издаване на административни актове. Недействителност на административните актове. Отговорност на държавата и общините за вреди от незаконосъобразни актове и действия на администрацията. Издаване на индивидуални административни актове. […]