• Home
  • /
  • Данъчно право

Данъчно право

Уважаеми клиенти,

Адвокатска защита и правна помощ при данъчни ревизии и проверки, възстановяване на данък добавена стойност, определяне на размера на данъци при търговски сделки, регистрация по ДДС, обжалване пред съд и възражения срещу данъчно – ревизионни актове, обжалване на административнонаказателни постановления от НАП и др. Предлагам гъвкави съвети на търговците за осъществяване на ефективни данъчни стратегии, успешна данъчна политика на фирмата и в крайна сметка законно спестяване на дължими данъци. Богата съдебна практика и много успешно разрешени случаи.

Адвокат данъчно право

Данъчно-правни консултации, становища, правно и процесуално представителство по спорове относно:
Данъчни задължения. Изпълнение на задълженията.
Гаранции при изпълнение на данъчните задължения. Обезпечителни мерки.
Принудително изпълнение на данъчните задължения.
Амнистия. Опрощаване. Прихващане. Погасителна давност. Отписване.
Данъчен контрол. Данъчни ревизии и проверки.
Ревизионни актове. Обжалване по административен ред.
Обжалване на данъчните ревизионни актове по съдебен ред. Касационно обжалване.
Отмяна на влезли в сила решения по данъчни дела. Изменение на ревизионни актове.
Данъчни нарушения и наказания.
Корпоративното подоходно облагане.
Данък върху общия доход. Облагаеми и необлагаеми доходи.
Данък върху наследствата.
Данък при придобиване на имущества.
Данък върху превозните средства /МПС/.
Данък върху недвижимите имоти.
Данък върху добавената стойност.
Данъчна регистрация. Обект на облагане с данък върху добавената стойност.
Данък върху добавената стойност за възстановяване. Документация и отчетност.
Правен режим на акцизите.
Данъчни задължения на чуждестранни лица.
Международно двойно данъчно облагане. Способи за избягване на двойното данъчно облагане.
Адвокатските хонорари се изчисляват съгласно НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Leave Your Comment Here