• Home
  • /
  • Вещно право

Вещно право

Уважаеми клиенти,

Като тесен специалист във вещното право предлагам на вашето внимание правно обслужване в тази област. В годините на инвестиционен бум през периода 2004-2008 обслужвах строителни компании и придобих огромен опит в сделки с недвижими имоти, съдебни спорове и вещноправни отношения. Познавам добре съдебната практика във вещноправната материя.

Адвокат Вещно право

Правно обслужване и съдействие при осъществяване на сделки с недвижими имоти – изготвяне на нотариални актове, справки за тежести, проучване правата на праводателя – продавач, пълно проучване на архива на имотния регистър, снабдяване с удостоверение за тежести, данъчна оценка, удостоверение от кадастъра, осигуряване на нотариус за изповядване на самата сделка в точен час – бързо и експедитивно. Правно обслужване и проучване на недвижими имоти, обявени за продажба на публична продан по изпълнителни дела и имоти от дружества, обявени в ликвидация и несъстоятелност. Правни консултации, становища и процесуално представителство по спорове относно:

Право на собственост. Ограничения на правото на собственост;
Държавна и общинска собственост;
Защита на правото на собственост;
Съсобственост;
Използване и управление на съсобствена вещ;
Изкупуване на дял от съсобствен недвижим имот;
Прекратяване на съсобствеността. Доброволна делба. Делба на съсобствен поземлен и жилищен имот;
Право на ползване; Право на строеж;
Разрешение за строителство. Завършване на строежа и разрешение за ползване;
Сервитутни права;
Право на надстрояване и пристрояване;
Актове за недвижими имоти. Констативни актове;
Придобиване на вещни права чрез правни сделки;
Придобиване по наследство;
Придобиване на държавни и общински имоти;
Придобиване на недвижими имоти чрез участие в ЖСК;
Партида на недвижим имот; Актове, подлежащи на вписване;
Вписване в имотен регистър. Вписване по ЗС;
Отказ от вписване. Обжалване на отказа;
Кадастър;
Етажна собственост, понятие, възникване;
Управление на етажната собственост;
Подробни устройствени планове, същност, видове;
Създаване, одобряване и изменение на влезли в сила устройствени планове;
Застрояване на населените места. Видове застрояване. Строителна забрана;
Отчуждаване на имоти за държавна и общинска нужда. Уредба, основания, процедура;
Обезщетяване при отчуждаването. Обезщетяване при отпадане на отчуждаването;
Придобиване на недвижими имоти от чужденци и чуждестранни юридически лица.
Адвокатските хонорари се изчисляват съгласно НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения

Leave Your Comment Here