• Home
  • /
  • Вещно право

Вещно право

Адвокат Вещно право

Правни консултации и процесуално представителство по спорове относно:

  • Право на собственост – видове, ограничения и защита
  • Съсобственост – възникване, отношение между съсобствениците относно общата вещ, прекратяване на съсобствеността
  • Ограничени вещни права, право на строеж, право на надстрояване и пристрояване, сервитути
  • Актове за недвижими имоти – вписване в имотен регистър, отказ от вписване, обжалване на отказа
  • Етажна собственост – възникване, управление, права и задължения, прекратяване

Адвокатските хонорари се изчисляват съгласно НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения

Leave Your Comment Here