• Home
  • /
  • Административно право

Административно право

Уважаеми клиенти,

Адвокатската ми практика е насочена към обслужване на клиенти в областта на административното право и административния процес. Мотивиран съм да защитавам клиенти засегнати от незаконосъобразни административни актове на държавната администрация – РИОКОЗ, КАТ, Главна инспекция по труда, министерства, агенции, откази за изплащане на субсидии от Държавен фонд „Земеделие” и много други.

Адвокат административно право

Правна помощ и съдействие при реализиране на отговорността на държавата и общините за вреди от незаконосъобразни актове и действия на администрацията, включително чрез изготвяне на жалби и представителство пред Европейския съд за правата на човека в Страсбург. Притежавам богат опит и много успешно разрешени случаи в практиката си. Предлагам правни консултации, становища и процесуално представителство по спорове относно:

Административни актове;
Условия за редовно действие на административни актове;
Недействителност на административните актове;
Административна принуда;
Административнонаказателна отговорност;
Отговорност на държавата и общините за вреди от незаконосъобразни актове и действия на администрацията;
Издаване на индивидуални административни актове. Издаване на общи и нормативни административни актове;
Оспорване на административни актове по административен ред;
Възобновяване на производства по издаване на административни актове;
Оспорване на административни актове пред първа съдебна инстанция.
Оспорване на основата на специална клауза;
Касационно производство
Отмяна на влезли в сила съдебни актове;
Защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията;
Изпълнение на административни актове и съдебни решения;
Производство по установяване на административните нарушения и налагане на административните наказания;
Оспорване на наказателните постановления. Касационно производство;
Възобновяване на административнонаказателни производства.
Изпълнение на наказателните постановления на съдилищата по административнонаказателни дела;
Адвокатските хонорари се изчисляват съгласно НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Leave Your Comment Here