• Home
 • /
 • Административно право

Административно право

Aдминистративно право

Предлагам правни консултации и процесуално представителство по спорове относно:

 • Административни актове.
 • Административна принуда.
 • Административнонаказателна отговорност.
 • Условия за редовно действие на административни актове.
 • Възобновяване на производства по издаване на административни актове.
 • Недействителност на административните актове.
 • Отговорност на държавата и общините за вреди от незаконосъобразни актове и действия на администрацията.
 • Издаване на индивидуални административни актове.
 • Издаване на общи и нормативни административни актове.
 • Оспорване на основата на специална клауза.
 • Оспорване на административни актове пред първа съдебна инстанция.
 • Оспорване на административни актове по административен ред.
 • Касационно производство.
 • Отмяна на влезли в сила съдебни актове.
 • Защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията.
 • Изпълнение на административни актове и съдебни решения.
 • Производство по установяване на административните нарушения и налагане на административните наказания.
 • Оспорване на наказателните постановления. Касационно производство.
 • Възобновяване на административнонаказателни производства.
 • Изпълнение на наказателните постановления на съдилищата по административнонаказателни дела.

Адвокатските хонорари се изчисляват съгласно НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Leave Your Comment Here